Dosen

Rumpun Hukum Perdata

1. Prof. Dr.Dewi Astuty Mochtar SH., MS.

2. Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban M.Ag.

3. Dr. Ali Imron S.H., MS.

4. Dr. Diah Aju Wisnuwardhani S.H. M.Hum.

5. Dr. Mohammad Gufron A.Z S.H. M.Hum.

6. Dr. Kadek Wiwik Indrayati, S.H., M.Sc.

7. Hendra Djaja S.H., MS.

8. I.Gusti Ngurah Adnyana SH. MS.

9. Hj.Retno Sariwati SH., M.Hum.

10. Sunarjo SH., M.Hum.

11. Hj. Tri Susilaningsih S.H. MS.

12. Wika Yudha Shanty S.H., M.Hum.

13. Dhaniar Eka Budiastanti S.H., M.Kn.

14. Dewi Ayu Rahayu S.H., M.H.

15. Ariyanti,S.H.,M.H,LL.M

16. Moh. Fahrial Amrullah, S.H., M.H.

 

Rumpun Hukum Pidana

1. Dr. H. Setiyono SH., MH.

2. Dr. H. Teguh Suratman SH., MS.

3. Dr. Indrawati, S.H., M.Hum.

4. H. Muhari Agus Santoso SH., M.Hum.

5. Hj.Enny Ristanti SH., MS.

6. Eka Nugraha Putra SH., MH.

7.  Hatarto Pakpahan SH., MH.

8. Nahdiya Sabrina, S.H., M.H.

9. Galih Puji Mulyono S.H., M.H.

 

Rumpun Hukum Tata Negara

1. Prof. Dr. H. Samsul Wahidin S.H., M.H.

2. Prof. Dr. H. Bambang Satriya S.H., M.H.

3. Dr. Supriyadi S.H, M.H.

4. Dr. Susianto S.H, M.H. CLA

5. Andi Poerwanto Soedjatmiko S.H., M.H.

6. Husein Muslimin SH., M.Hum.

7. Hj. Sita Agustina Siahaan SH., M.S.

8. Riski Febria Nurita S.H., M.H.

9. Raditya Feda Rifandhana, S.H., M.H.

10. Yusuf Eko Nahuddin S.H., M.H.

11. Ferry Anggriawan S.H., M.H