Dosen

Rumpun Hukum Perdata

1. Prof. Dr. Aloysius R. Entah SH.

2. Prof. Dr.Dewi Astuty Mochtar SH., MS.

3. Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban M.Ag.

4. Dr. Ali Imron S.H., MS.

5. Dr. Diah Aju Wisnuwardhani S.H. M.Hum.

6. Dr. Mohammad Gufron A.Z S.H. M.Hum.

7. Dr. Kadek Wiwik Indrayati, S.H., M.Sc.

8. Hendra Djaja S.H., MS.

9. I.G. Ngurah Adnyana SH. MS.

10. Mardiyono S.H., MH.

11. Hj.Retno Sariwati SH., M.Hum.

12. Sunarjo SH., M.Hum.

13. Tri Susilaningsih S.H. MS.

14. Wika Yudha Shanty S.H., M.Hum.

 

Rumpun Hukum Pidana

1. Dr. H. Setiyono SH., MH.

2. Dr. H. Teguh Suratman SH., MS.

3. Dr. Indrawati, S.H., M.Hum.

4. H. Muhari Agus Santoso SH., M.Hum.

5. H. Qomarudin Husni SH., M.Hum.

6. Hj.Enny Ristanti SH., MS.

7. Eka Nugraha Putra SH., MH.

8. Hatarto Pakpahan SH., MH.

9. Nahdiya Sabrina, S.H., M.H.

 

Rumpun Hukum Tata Negara

1. Prof. Dr. H. Samsul Wahidin S.H., M.H.

2. Dr. Supriyadi S.H, M.H.

3. Andi Poerwanto Soedjatmiko SH., MH.

4. August Hadiwijono SH., M.Hum.

5. Husein Muslimin SH., M.Hum.

6. Sita Agustina Siahaan SH., MS.

7. Riski Febria Nurita SH., MH.